Base Trenton, Défense Canadienne, Trenton, Ontario